Tämän postauksen tekstit on pääosin pöllitty Sami Suvannon Instagram-päivityksestä. Linkit on tarkastettu ja ne pitävät paikkansa.

k

Onko ihmisoikeustajusi hämärtynyt koro-aikana?

Ovatko kansainväliset ihmisoikeussopimukset tiedossa?

Tässä yhteenveto niistä laeista, julistuksista ja suosituksista, joita rikotaan, kun nykyisiä injektioita annetaan ilman täyttä tiedonantoa ja vapaata suostumusta; lahjuksin, painostaen, ja erityisesti, jos niitä pakotetaan tai vaaditaan perusoikeuksien (oikeus työhön, liikkumisvapauteen, terveydenhoitoon) poistamisen uhalla:

j

1) Suomen perustuslaki 7 § Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen:

– Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.

Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti.

Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Rangaistuksen, joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin. Muun vapaudenmenetyksen laillisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Vapautensa menettäneen oikeudet turvataan lailla.

k

2) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 5 § Potilaan tiedonsaantioikeus, 6 § Potilaan itsemääräämisoikeus

– Potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä päätettäessä hänen hoitamisestaan. Selvitystä ei kuitenkaan tule antaa vastoin potilaan tahtoa tai silloin, kun on ilmeistä, että selvityksen antamisesta aiheutuisi vakavaa vaaraa potilaan hengelle tai terveydelle.

– Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas kieltäytyy tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.

h

3) Oviedon sopimus, eli Euroopan neuvoston yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla, 2 artikla Ihmisen ensisijaisuus, 5 artikla Yleissääntö:

– Ihmisen etu ja hyvinvointi ovat tärkeämpiä kuin pelkkä yhteiskunnan tai tieteen hyöty.

Terveyteen kohdistuva toimenpide voidaan suorittaa vain, jos kyseinen henkilö on antanut suostumuksensa vapaasta tahdostaan ja tietoisena kaikista asiaan vaikuttavista seikoista.

Kyseiselle henkilölle on annettava etukäteen asianmukainen selvitys toimenpiteen tarkoituksesta ja luonteesta sekä sen seurauksista ja riskeistä.

Kyseinen henkilö voi vapaasti peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

g

4) Euroopan ihmisoikeussopimus 14 artikla Syrjinnän kielto:

– Tässä yleissopimuksessa tunnustetuista oikeuksista ja vapauksista nauttiminen taataan ilman minkäänlaista sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää.

j

5) Euroopan komission asetus ehdollisten myyntilupien antamisesta (EY) N:o 507/2006 // 4., 5. artiklat:

Ehdollinen myyntilupa voidaan myöntää, jos komitea toteaa, että kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät siitä huolimatta, että lääkkeen turvallisuutta ja tehoa koskevia täydellisiä kliinisiä
tietoja ei ole toimitettu:
a) lääkkeen riski-hyötysuhde on positiivinen
b) on todennäköistä, että hakija pystyy toimittamaan täydelliset
kliiniset tiedot
c) puutteellisen lääketieteellisen hoidon tarpeet täyttyvät
d) kyseisen lääkkeen välittömästä saatavuudesta markkinoilla
kansanterveydelle koituvat hyödyt ovat suuremmat kuin lisätietojen puuttumiseen liittyvät riskit.

– Ehdollisen myyntiluvan haltija on erityisvelvoittein velvoitettu saattamaan loppuun meneillään olevat tutkimukset tai suorittamaan uusia tutkimuksia, joiden tarkoituksena on vahvistaa,
että riski-hyötysuhde on positiivinen

h

6) UNESCO:n kansainvälinen bioetiikan ja ihmisoikeuksien julistus // Artikla 6 Suostumus

– Any preventive, diagnostic and therapeutic medical intervention is only to becarried out with the prior, free and informed consent of the person concerned,based on adequate information. The consent should, where appropriate, be express and may be withdrawn by the person concerned at any time and forany reason without disadvantage or prejudice.

j k

7) Maailman lääkäriliiton Helsingin julistus – Eettiset periaatteet lääketieteellisessä tutkimuksessa // 9., 10., 25. & 37

– Lääketieteelliseen tutkimustyöhön osallistuvan lääkärin velvollisuutena on varjella tutkittavien elämää, terveyttä, ihmisarvoa, koskemattomuutta, itsemääräämisoikeutta ja yksityisyyttä sekä heidän henkilökohtaisten tietojensa luottamuksellisuutta. Vastuu tutkittavien suojelusta kuuluu aina lääkärille tai muulle terveydenhuollon ammattilaiselle, eikä sitä saa koskaan jättää tutkittavalle itselleen, vaikka hän olisi antanut suostumuksensa tutkimukseen.

– Lääkäreiden tulee ottaa huomioon sekä ne eettiset, lainsäädännölliset ja viranomaisvaatimukset, joita ihmiseen kohdistuvaan tutkimustyöhön heidän omassa maassaan liittyy, että siihen sovellettavat kansainväliset normit ja vaatimukset. Kansallisten tai kansainvälisten eettisten ja lainsäädännöllisten vaatimusten ja viranomaisvaatimusten ei pidä heikentää tai mitätöidä tutkittavalle tässä julistuksessa esitettyä suojaa.

– Suostumukseen kykenevien henkilöiden osallistumisen lääketieteelliseen tutkimukseen on oltava vapaaehtoista. Vaikka perheenjäsenten tai yhteisön johtajien konsultoiminen voi olla aiheellista, suostumukseen kykenevää henkilöä ei saa ottaa tutkimukseen ilman hänen vapaaehtoista suostumustaan.

– Jos näyttöön perustuvia toimenpiteitä ei ole tai muut tunnetut toimenpiteet ovat olleet tehottomia, lääkäri voi asiantuntijaa konsultoituaan ja potilaan tai hänen laillisesti valtuutetun edustajansa suostumuksella käyttää yksittäisen potilaan hoidossa toimenpiteitä, jotka eivät perustu näyttöön, jos näiden toimenpiteiden käyttö voi lääkärin arvion mukaan tarjota mahdollisuuden pelastaa potilaan henki, palauttaa tämän terveys tai vähentää kärsimystä. Tällaisten toimenpiteiden turvallisuus ja tehokkuus on seuraavaksi arvioitava tieteellisin tutkimuksin. Kaikissa tapauksissa uudet tiedot on tallennettava ja jos mahdollista, saatettava julkisesti saataville.

j

8) Suomen Lääkäriliiton Valtuuskunnan Eettiset Ohjeet (Lääkäriliitto) // IV ja V

 – Lääkärin tulee kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta ja tukea potilasta osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.  Itsemääräämisoikeuden toteutumista on mahdollisuuksien mukaan tuettava silloinkin, kun lääkäri joutuu toimimaan potilaan tahdosta riippumatta.

 – Lääkärin tulee pitää yllä ja kartuttaa tietojaan ja taitojaan.  Hänen tulee käyttää ja suositella vain tutkimuksia ja hoitoja, jotka ovat lääketieteellisen tiedon ja kokemuksen perusteella vaikuttavia ja tarkoituksenmukaisia.

i i

9) Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2019 // 3.2. Tutkittavan kohtelu ja oikeudet:

– Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen peruslähtökohta on tutkittavien henkilöiden luottamus
tutkijoihin ja tieteeseen. Luottamus säilyy vain, jos tutkimuksiin osallistuvien henkilöiden ihmisarvoa ja oikeuksia kunnioitetaan. Samat tutkimustilanteet tai -aiheet voivat herättää eri ihmisissä erilaisia reaktioita. Tutkimustilanteisiin voi ja saa kuitenkin sisältyä samankaltaista henkistä rasitusta ja tunteiden kokemista kuin arkipäivän tilanteisiin.
Jotta vältytään aiheuttamasta tarpeetonta haittaa tutkittaville ja heidän edustamilleen
yhteisöille, on tärkeää, että tutkija perehtyy ennakkoon tutkittavaan yhteisöön, kulttuuriin
sekä näiden historiaan.
Seuraavat periaatteet koskevat erityisesti tilanteita, joissa tutkittava on tutkimusvuorovaikutuksessa tutkijaan esimerkiksi haastateltavana, osallistumalla muutoin tutkimukseen tietoja antamalla tai olemalla havainnoinnin kohteena.
Tietoon perustuva suostumus osallistua tutkimukseen on ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen keskeinen eettinen periaate.

j k

… tai sitten voidaan jatkossakin luottaa lastemme terveys jättikorporaation käsiin, jolla on surkea historia eettisyydessä ja tuoteturvallisuudessa, ja silti nollavastuu.

l

Lisää lähteitä

Valtiotieteiden tohtori ja politiikan tutkija Iivi Anna Masso on kirjoittanut aiheesta oivallisesti blogissaan: Sirutettu kansa

Akin Lakiapu Facebookissa on oivallinen tietolähde.

K-realistit: Suomen kansalaista koskevat lait

K-realistit: Laki takaa vapauden

K-realisit: Usein kysytyt kysymykset kertoo, onko pakko käyttää maskia, voiko työnantaja pakottaa piikille, ja mitä tehdä muissa vastaavissa yleisissä tilanteissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *