P11kkiteknologian kehittäjä R0bert M@lone kirjoittaa:

Valtamedian siteeraamat akateemikot eivät ole tehneet kotiläksyjään.

Faktantarkistajien auditoinnissa paljastuu jälleen, etteivät Forbesin, Associated Pressin, Reutersin ja Independentin siteeraamat tutkijat ole tehneet työtään kovin tarkasti koskien Gentin yliopiston professorin, tohtori Mattias Desmetin tuotantoa. Voimme vain toivoa, että ”faktantarkastajien” naiivit, tietämättömät ja mahtipontiset lausunnot otetaan esille heidän tulevissa akateemisen viran ja uran jatkamisen arvioinneissaan.

On ollut mielenkiintoista seurata, kuinka huomio Mass Formation Psychosis -termin ympärillä on suunnattu minuun eli sanansaattajaan, välttäen viittaukset erittäin pätevään tohtori Mattias Desmetiin ilmiön takana.

Google ei ollut ainoa taho, jota Joe Roganin podcast nro 1757 triggeröi. Malonen Rogan-vierailua on kutsuttu ”aikamme tärkeimmäksi haastatteluksi” ja sitä on katsonut yli 50 miljoonaa katsojaa. Taantumuksellinen mediakoneisto on nopealla reagoinnillaan tuottanut valtavan määrän reaaliaikaista dataa, joka vahvistaa professori Desmetin viime vuosina kehittämän Mass Formation -ajatuksen. Koordinoituun propaganda- ja sensuurireaktioon osallistuu näkyvästi BBC:n johtaman Trusted News Initiative, tieteellis-teknologinen eliitti, ylikansalliset sijoitusrahastot ja niitä edustava Maailman talousfoorumi, jotka hallitsevat Pfizeria ja suurinta osaa suurista lääketehtaista, vanhoista mediataloista ja suurista teknologiayhtiöistä. Olemme päässeet tarkastelemaan tämän jättimäisen sensuurikoneiston toimintaa reaaliaikaisesti.

Presidentti Eisenhowerin toinen jäähyväisvaroitus. Sotateollisuuskompleksin lisäksi maailmaa uhkasi jo silloin laajempikin tieteen ja teknologian liittouma.

Voimme tarkkailla, kuinka kansainvälinen propagandakoneisto käyttää joukkopsykologian välineitä pelon ja ahdistuksen synnyttämiseksi, voidakseen edistää asioitaan globaalissa laajuudessa. Useat hallitukset ovat nyt myöntäneet käyttäneensä aktiivisesti pelkoa ja ”massamuodostukseen” (Mass Formation) liittyviä teorioita totalitaarisen väestönhallinnan välineenä epidemian aikana. Tämä tapahtuu samaan aikaan, kun 0mikron ampuu alas piikkipropagandan perusteita.

Minua hämmentää, miksi länsimainen lehdistö seuraa samaa tarinaa kuin Forbes, joka on nyt kiinalaisen holding-yhtiön omistuksessa. Onko tässä kaikessa todella kyse vain siitä, että Kiina haluaa edistää uuden maailmanjärjestyksen agendaa ja työskentelee koordinoidusti kaapattujen länsimaisten mediatalojen ja niiden ylikansallisten rahastoherrojen kanssa?

Ottakaa popcornit esiin; seuraamme virallisen k***nakertomuksen romahdusta.

”En ymmärrä, miten ihmiset voivat väittää, että ’massamuodostusta’ ei ole olemassa tai että sitä ei olisi koskaan tutkittu tieteellisesti. Termi viittaa vain – se on sanomattakin selvää – massan tai väkijoukon muodostumisprosessiin. Massanmuodostusta on tutkittu yli 200 vuotta, alkaen sellaisista tutkijoista kuin Gustave Le Bon, Freud, McDougal, Canetti, Hannah Arendt jne. 1900-luvulla psykologit, kuten Ash ja Sheriff, ovat tutkineet massanmuodostusta kokeellisesti.

Jotkut näistä tutkijoista käyttivät nimenomaisesti termiä massanmuodostus, toiset eivät. Mutta se, mitä he tutkivat, oli pohjimmiltaan sama: tapa, jolla yksilön mielentiloihin vaikuttaa hänen taipumuksensa mukautua ryhmäajatteluun. Minulla itselläni on yli 100 julkaisua Web of Science -verkkopalvelussa, ja suuri osa niistä keskittyy siihen, miten yksilöiden persoonallisuuden rakenteisiin vaikuttavat heidän suhteensa muihin ihmisiin. Kun ymmärtää perusmekanismit, joiden kautta yksilön persoonallisuus on muiden mielipiteiden vallassa, ymmärtää sitä massapsykologisesta prosessia, joka tapahtuu, kun yhteiskuntaan syntyy ’massa’.

Tulevassa kirjassani The Psychology of Totalitarianism analysoin ja kuvaan sitä, miten massan muodostumisen psykologinen prosessi vahvistui ja vahvistui viimeisten kahden vuosisadan aikana, johtaen totalitaristisen ajattelun leviämiseen ja lopulta myös totalitaaristen valtioiden syntyyn.”

– Mattias Desmet, kliinisen psykologian professori Gentin yliopistossa Belgiassa.

Professori Desmetin aiempiin akateemisiin teoksiin pääset tästä linkistä.

Professori Desmet

Lyhennetty teoksesta M. Desmet: Totalitarismin psykologia:

Massanmuodostus – lyhyt yhteenveto

  • Totalitarismille on ominaista laajamittaisen massanmuodostuksen prosessit.
  • Laajamittaiseen massanmuodostukseen tarvitaan neljä edellytystä:
  1. Suuren ihmismäärän on tunnettava itsensä yksinäiseksi ja eristetyksi.
  2. Heidän elämänsä on tunnuttava turhalta ja merkityksettömältä.
  3. Vapaasti leijuvan (eli kohteettoman) ahdistuksen on oltava suurta ja
  4. Kohteettoman yleisturhautumisen ja aggression on oltava korkealla tasolla.
  • Jos näissä olosuhteissa joukkotiedotusvälineiden kautta levitetään kertomusta, joka osoittaa ahdistukselle kohteen ja tarjoaa strategian tämän ahdistuksen kohteen käsittelemiseksi, kaikki vapaana leijaileva ahdistus voidaan linkittää tähän kohteeseen ja saada aikaan valtava halukkuus osallistua strategiaan ahdistuksen kohteen käsittelemiseksi.
  • Kansan huomiokenttä kapenee, kunnes se sisältää vain Oikean Kertomuksen sisältämän osan todellisuudesta, ja ihmiset menettävät kykynsä ottaa huomioon todellisuuden muut osat (mikä tekee heistä usein täysin irrationaalisia).

Tätä prosessia kuvaavien matemaattisten mallien kehittäminen on parhaillaan käynnissä yhteistyössä professori Desmetin, Dr. rer. nat. habil. Norbert Schwarzerin ja tohtori Troy Vom Braucken kanssa. Tämä työ perustuu aiempaan akateemiseen mallintamistyöhön, johon kuuluvat muun muassa seuraavat teokset:


Aiempiin massanmuodostusta käsitteleviin akateemisiin teoksiin, joihin professori Desmet on perustanut teoriansa, kuuluvat muun muassa seuraavat:

Gustave Le Bon (1841-1931).

The Crowd: A Study of the Popular Mind, 1895
PDF (s. 157), HTML, Public Domain audiokirja, Worldcat.

Yleiskatsaus teokseen The Crowd


William McDougall (1871-1938)

The Group Mind; A Sketch of the Principles of Collective Psychology, with Some Attempt to Apply Them to the Interpretation of National Life and Character, 1920
Ensimmäinen painos 1920 (s. 419), HTML/ebook-muodossa; Toinen painos 1927 (s. 304), Worldcat


Elias Canetti (1905-1994)

Joukot ja valta, 1960
PDF (s. 495), Worldcat

Yleiskatsaus kirjasta Crowds and Power

Joukkojen luokittelu ja symbolit Elias Canettin käsityksessä (2019)


John Ioannidis (1965-)

Miksi useimmat julkaistut tutkimustulokset ovat vääriä, 2005


Hannah Arendt (1906-1975)

Eichmann Jerusalemissa, kertomus pahan banaaliudesta, 1963
PDF (s. 401), Worldcat

The Origins of Totalitarianism (Totalitarismin alkuperä), 1951.
HTML, toinen painos 1958 (s. 521), Worldcat


Solomon Asch (1907-1996)

Ryhmäpaineen vaikutukset arvostelmien muuttumiseen ja vääristymiseen, 1951.

Mielipiteet ja sosiaalinen paine, 1955
PDF

Tutkimuksia itsenäisyydestä ja mukautumisesta: I. Yhden hengen vähemmistö vastaan yksimielinen enemmistö, 1956


Tutkijat myöntävät, että pelon käyttäminen käyttäytymisen ohjaamiseen k-kriisissä oli ”totalitaarista”.

Käyttäytymistieteellisen työryhmän jäsenet pahoittelevat ”epäeettisiä” menetelmiä.

The Telegraph. Gordon Rayner, 14. toukokuuta 2021.


Laura Dodsworthin kirjoittama A State of Fear (Pelon tila)


Pelkotila: miten Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus käytti pelkoa aseena k-epidemian aikana.

Tämä kirja kertoo pelosta. Viruksen aiheuttamasta pelosta. Kuoleman pelosta. Pelko työpaikkojen, demokratian, ihmissuhteiden, terveyden ja mielenterveyden menettämisestä. Se kertoo myös siitä, miten hallitus käytti pelkoamme aseena meitä vastaan – oletettavasti etujemme mukaisesti – kunnes meistä tuli Euroopan pelokkain maa.

Pelko on voimakkain tunne. Se on ihmisiin sisäänrakennettu; pelko on osa evolutiivista menestystämme. Tämä tekee siitä kuitenkin myös yhden käyttäytymispsykologian tehokkaimmista työkaluista, ja pelkoa on ahkerasti käytetty ihmisten manipulointiin ja hallintaan pandemian aikana.

Eräässä erikoisimmista brittiläiselle yleisölle koskaan paljastuneista asiakirjoista hallitusta neuvoneet käyttäytymistieteilijät totesivat, että huomattava osa ihmisistä ei tuntenut k-taudin aiheuttamaa uhkaa tarpeeksi, jotta he olisivat noudattaneet sääntöjä. He neuvoivat hallitusta lisäämään ”henkilökohtaisen uhan” tunnetta ja pelottelemaan kansalaiset alistuvaisemmiksi.

Miksi hallitus tarkoituksellisesti pelotteli meitä, ja miten se on vaikuttanut meihin yksilöinä ja maana? Kuka on mukana päätöksenteossa, joka vaikuttaa elämäämme? Miten käyttäytymistieteiden ja nudging-teorian avulla meitä manipuloidaan alitajuisesti? Miten tiedotusvälineet käyttävät pelkoa hyväkseen? Mitkä ovat todelliset riskit hyvinvoinnillemme?

Ennen k-epidemian käsittelyä koskevaa virallista tutkimusta Laura Dodsworth tutkii kaikkia näitä kysymyksiä ja paljon muuta vivahteikkaassa ja ajatuksia herättävässä keskustelussaan brittiläisen elämän ja politiikan poikkeuksellisesta vuodesta. A State of Fear sisältää tarinoita kansalaisilta, joihin pelko, ahdistus ja eristyneisyys ovat vaikuttaneet, sekä paljastavia haastatteluja psykologeilta, poliitikoilta, tiedemiehiltä, lakimiehiltä, Whitehallin neuvonantajilta ja toimittajilta. Teos peräänkuuluttaa toivoa herättävämpää, avoimempaa ja tehokkaampaa demokratiaa.


Lisää viitteitä:

The Rape of the Mind: The Psychology of Thought Control, Menticide, and Brainwashing, Joost A.M. Meerloo. 1961

Vuonna 1933 Meerloo alkoi tutkia menetelmiä, joilla järjestelmällinen henkinen painostus saa ihmiset alistumaan ja joilla totalitaristit painavat subjektiivisen ”totuutensa” uhriensa mieleen. Kirjassaan ”The Rape of the Mind” (Mielen raiskaus) hän menee henkisen kidutuksen suoria sotilaallisia seurauksia pidemmälle ja kuvaa, miten omassa kulttuurissamme näkyy huomaamattomasti oireita ihmisten mielen painostamisesta. Hän esittää systemaattisen analyysin aivopesun, henkisen kidutuksen ja pakottamisen menetelmistä ja osoittaa, miten totalitaarinen strategia johtaa joukkopsykologiaa hyödyntäen systemaattiseen ”mielen raiskaukseen”. Hän kuvailee kylmän sodan uutta aikakautta ja sen henkistä terroria, sanankäyttöä ja semanttista sumua, pelon käyttöä joukkojen alistamisen välineenä sekä maanpetoksen ja lojaalisuuden ongelmaa, joka on niin täynnä vaarallista sekaannusta. ”Mielen raiskaus” on kirjoitettu kiinnostuneelle maallikolle, ei vain asiantuntijoille ja tiedemiehille.


Lopuksi mainittakoon, että vuonna 1841 kirjoitettu kirja ”Extraordinary Popular Delusions and The Madness of Crowds” on yksi ensimmäisistä tätä aihetta käsittelevistä teoksista. Charles MacKayn kirja on julkaistu alun perin vuonna 1841. Se sisältää esipuheen, joka usein jätetään pois lyhennetyistä versioista. Kirjassa Charles Mackay käsittelee väkijoukkojen irrationaalista käyttäytymistä taloudessa, sodassa ja magiassa. Hän antaa useita erilaisia esimerkkejä markkinakuplista, kuten Mississippi-kupla ja Alankomaiden surullisenkuuluisa tulppaanimania. Kirjan kirjoittamisesta lähtien sijoittajat ovat käyttäneet sitä oppaana, joka auttaa tunnistamaan nousu- ja laskusuhdanteet. Extraordinary Popular Delusions and The Madness of Crowds on vaikuttanut merkittävästi taloustieteilijöihin, heidän yrittäessä ymmärtää joukkojen psykologiaa ja takaisinkytkentämekanismeja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *